За нас


За ГАНДИ ИНЖЕНЕРИНГ

Дейността на компанията започва през 1999 г. първоначално като ЕТ „ГАНДИ 99”, а от 2006 г. под името “ГАНДИ ИНЖЕНЕРИНГ” EOOД. Основният предмет на дейност на фирмата е изпълнение на строителни и монтажни дейности.

Дружеството “ГАНДИ ИНЖЕНЕРИНГ” EOOД е вписано в Централния професионален регистър на строителя с обхват Първа група (от трета до пета категория, съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС) и Пета група. Член е на Камарата на строителите в България и притежава сертификати за наличие на система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа съгласно стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

Техническо оборудване и персонал

Фирмата ни разполага с необходимото техническо оборудване и квалифициран персонал за изпълнение на средни и големи поръчки.

Всички служители на дружеството са назначени на постоянен трудов договор, съгласно изискванията на българското законодателство и стриктно следват правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Ръководството на “ГАНДИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД се стреми да спазва всички изисквания на контролните институции и браншовите организации.

Убедени сме, че качеството и коректността са нашата гаранция за успех!

Управител: инж. Г. Ганев